เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เดินหน้า ฉีดวัคซีน-ทำหมัน สุนัขแมว ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์

เมื่อ28กย. ที่บริเวณสนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2563 โดยมีนายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีเมตตาธรรม ห่วงใยในปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย จึงได้มีพระประสงค์ให้ดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้จัดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี2563 เพื่อให้บริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว การผ่าตัดทำหมัน การอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาปศุสัตว์ให้มีความรู้ในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าด้วย

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน


แชร์