กนอ.มอบธงขาว-ดาวเขียวให้โรงงานต่อเนื่องปีที่ 6

แชร์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ก.ย. นางสาว สมจินณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบ ธงขาว-ดาวเขียว และ ธงขาว-ดาวทอง ต่อเนื่องปีที่ 6 มี นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการฯ นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ นางนลินี กาญจนามัย ผอ.ท่าเรือมาบตาพุด นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และตัวแทนโรงงานที่เข้ารับ ที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

นางสาวสมจิณณ์ กล่าวว่า โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือ ธงขาว-ดาวเขียว เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นองค์การที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในเกณฑ์ดี รับมอบธงขาว-ดาวเขียว จำนวน 123 โรง และมอบธงธรรมาภิบาลฯให้กับสถานประกอบการที่รักษามาตรฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี หรือ ธงขาว-ดาวทอง รวมทั้งสิ้น 67 แห่ง สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับได้ของภาคประชาชนและยังเป็นกลไกสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยและต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับคณะทำงานตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กนอ.ผู้พัฒนานิคมฯ ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น สื่อท้องถิ่น และชุมชนโดยรองนิคมฯทั้งในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลบ้านฉาง และกลุ่มประมงเรือเล็ก ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 10 ด้าน นอกจากนั้น กนอ.ยังกำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบนิคมฯ มีอาชีพ มีรายได้ ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรมไทยอีกด้วย

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์