คนเชียงกลาง รวมใจถวายผ้าป่ามหากุศล”คนเชียงกลางไม่ทิ้งกัน”ปีที่ 5

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.39 น. ที่ บริเวณลานโพธิ์หน้าโรงพยาบาลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเชียงกลาง มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ เพ็ชรพิพัฒน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในการถวายผ้าป่ามหากุศล”คนเชียงกลางไม่ทิ้งกัน” ปีที่ 5 โดยคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้ อสม.จัดเป็นกระเป๋าเยี่ยมบ้าน ประกอบด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล เครื่องเจาะน้ำตาล ปรอทวัดไข้ เพื่อให้การดูแลแบบใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง จำนวน 140 กระเป๋า(ราคากระเป๋าละ 5,000 บาท)เพื่อจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนให้บริการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในอำเภอเชียงกลาง จำนวน 10 เครื่อง(ราคาเครื่องละ 14,000 บาท) เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลเชียงกลาง

มีประชาชนพื้นที่อำเภอเชียงกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพ อย่างน้อยหลังคาเรือนละ 100 บาท มีหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ อาทิ พระครูนันทชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง,นายชูชีพ ปัญญานะ สาธารณสุขอำเภอ,นางอัมพร ฟ้าสาร ผอ.กศน.อำเภอเชียงกลาง,นางอรไท พิพิฐพัฒน์ไพสิฐ พยาบาลโรงพยาบาลเชียงกลาง,เป็นเจ้าภาพกระเป๋าท่านละหนึ่งใบ มูลค่าใบละ 5,000 บาท โดยทุกหมู่บ้านและทุกภาคส่วนได้จัดทำเป็นต้นกัณฑ์มาร่วมถวายได้ยอดรวมผ้าป่าทั้งหมด 888,328 บาท(แปดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

มีผู้เข้าร่วมถวายผ้าป่าภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้
นางสาวสุภารัตน์ เทพอาจ เกษตรอำเภอ/นายสุรเชษฐ ปิ่นทิพย์ ปศุสัตว์อำเภอ/นายสวัสดิ์ สิงห์ธนะ ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเชียงกลาง/นางสุภาวดี สุปริยศิลป์ ผู้แทน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน เขต 3/ด.ต.สุพจน์ แสงคำ รองนายกกิ่งกาชาด/นายสุริยา พรมมา เลขาสโมสรไลออนเชียงกลาง/นายสง่า ลิ้มสุวรรณ ผู้จัดการบริษัทแสงทองวัสดุก่อสร้าง จำกัด/นายสุรชัย สุวรรณชัยลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ/นายประสงค์ พรมรักษ์ รองนายก อบต.พระธาตุ/นายนิรันดร์ จันสุวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลาง/นายธีระพงษ์ ชวาเขต รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลาง/นายจรัล ขันทะสีมา รองนายกเทศมนตรี ตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน/ผู้บริหาร สมาชิกสภา อปท.ทุกแห่ง/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ ทุกหมู่บ้าน/อาสาสมัครรักษาดินแดน กองร้อยที่ 10 อำเภอเชียงกลาง/ ข้าราชการ ตำรวจ สภ.เชียงกลาง,กองร้อย ตชด.ที่ 325/อสม.และพ่อค้าประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน