มรภ.มหาสารคาม จัดแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน

แชร์

ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทบุตร ผช.อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นประธานการเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านเหล่าจั่น ที่บ้านเหล่าจั่น ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จ.มหาสารคาม  โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ด้วยการน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม องค์ความรู้ และปัจจัยการผลิตที่หลากหลาย เช่น ส่งเสริมการเลี้ยงกบให้สามารถขยายพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี

ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเกษตร มอบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ทำระบบน้ำหยด มอบเครื่องทำปุ๋ยอัดเม็ด เครื่องสีข้าว สร้างโรงผลิตสบู่ไยไหม และส่งเสริมให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านเหล่าจั่น ส่งผลให้ปัจจุบันสมาชิกของกลุ่มซึ่งเป็นชาวบ้านเหล่าจั่น สามารถมีรายได้ที่มั่นคง ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามจึงได้ใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ และผู้ที่สนใจต่อไป

พรแทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ /มหาสารคาม


แชร์