อนาคตดี เกษตรจังหวัดน่าน เตรียมนำผลผลิตส้มสีทองเข้าสู่ตลาด

แชร์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านวังผา ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน นายเศรณีอนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมนายประพันธ์ จันทร์ผง เกษตรอำเภอทุ่งช้าง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านและสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสินค้าการเกษตรปลอดภัย อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน ร่วมประชุมเตรียมการนำผลผลิตส้มสีทองเข้าสู่ตลาดและการบริหารจัดการอาคารแปรรูปและเก็บรักษาผลผลิต

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน ได้กล่าวถึง การพัฒนาคุณภาพของผลผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะส้มสีทองที่เป็นสินค้าเอกลักษณ์ของจังหวัดที่ต้องอาศัยน้ำตลอดห่วงโซ่การผลิต การพัฒนามาตฐานผลผลิตส้มสีทองทั้งมาตรฐาน GAP ปลอดภัย ตลอดจนอินทรีย์ โดยการใช้กลไกลของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) และการพัฒนาพันธุ์ส้มสีทองที่เหมาะสมต่อพื้นที่และมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรู โดยอาศัยการร่วมกันทำงานของทางหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข ฯลฯ

มีเรื่องแจ้งในที่ประชุมคือการก่อสร้างอาคารแปรรูปและเก็บรักษาผลผลิต ศูนย์เรียนรู้การจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรชุมชน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรชุมชน โดยใช้งบประมาณจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมชุมชนเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์และจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตส้ม(งบจังหวัด) การรับรองมาตรฐานโรงคัดแยก การบริหารจัดการองค์คัดแยก การจัดสรรโควตาผลผลิตเข้าสู่ตลาดตลาด MOU ท็อปส์ เอสแอนด์พี ตลาดท้องถิ่น สหกรณ์ เบทาโกร การจัดสรรโควตาการวิเคราะห์สารตกค้าง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์