เรือนจำอุตรดิตถ์ ปิดโครงการพระราชทาน”โคกหนองนาแห่งน้ำใจ”

แชร์

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 63 เวลา 09.15 น. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน”โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์”และมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว โดยมี นายประมวล พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและมีผู้ต้องขังที่สำเร็จการอบรม จำนวน 118 คน

ชึ่งตามที่พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ 2563 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ทางกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดหลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เพื่อเป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้กับกลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษประจำปี พ ศ 2563 โดยเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 14 กันยายน 2563 แบ่งเป็นการฝึกอบรม 3 ขั้นตอน ได้แก่ อบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ,การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติ และการสรุปและการประเมินผล ผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย 117 คน และผู้ต้องขังชาวต่างชาติ 1 คน รวมทั้งสิ้น 118 คน

นายประมวล พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย หลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์” เพื่อเป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ และจะพ้นโทษในคราวเดียวกันตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำรงชีพ สร้างอาชีพ หรือรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก อันเป็นไปตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ในการคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคมต่อไป

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์