กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชำระหนี้แทนลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรเวียงสา 4 ราย

แชร์

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น.สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นางสาวอธิภัทร  ก้อวงค์  หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน  (กฟก.) ได้ดำเนินการมอบเช็คเงินสด จำนวน   1,656,227.36  บาท  ให้กับสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 4 รายโดยจ่ายเงินต้นจำนวน 1,198,194 บาท และจ่ายชดเชยดอกเบี้ย 7.5% จำนวน 458,033.36 บาท  โดยมี นายอาวุธ  ปัญญาอินทร์  ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ  นางเยาวนุช  วันเพ็ญ  ผู้ช่วยผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด เป็นผู้รับเช็คเงินสด  และส่งมอบโฉนดที่ดิน จำนวน 6 แปลง ซึ่งเกษตรกรได้นำไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด มีพื้นที่รวม 11 ไร่ 3 งาน 61   ตาราวา  ให้กับ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน   โดยมีนายสำเริง  แก้วเทพ  ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านพร้อมคณะ , พนักงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ด้าน นางสาวอธิภัทร ก้อวงค์ กล่าวว่า  ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร มีมติอนุมัติรายชื่อเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กรณีลูกหนี้สหกรณ์ ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจัดการหนี้ ให้ได้รับสิทธิชำระหนี้แทนและดำเนินการจัดการหนี้ได้ นั้น  ซึ่งตามมติดังกล่าว  ได้อนุมัติให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน ชำระหนี้แทนเกษตรกรตามรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน 5  ราย  ตามที่สหกรณ์การเกษตรเวียงสา ได้มีมติยินยอมให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ชำระหนี้แทนเกษตรกรโดยในบ่ายวันนี้ จะได้ดำเนินการโอนที่ดินตามกฎหมายเป็นของ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  และเกษตรกรได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินคืนกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ระยะเวลาผ่อนชำระเงินคืน 20 ปี โดยกองทุนฯ คิดค่าจัดการร้อยละ 0.5 ต่อปี ทั้งนี้  เกษตรกรต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์