“น่าน”ประกาศเป็น “จังหวัดถนนสะอาดปราศจากขยะ”จังหวัดแรกของประเทศไทย

แชร์

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.ที่ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย จัดพิธีเปิดป้าย และประกาศให้น่านถนนสะอาดปราศจากขยะ จังหวัดแรกของประเทศไทย โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

จังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ขับเคลื่อนโครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ทั้ง 100 แห่ง เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน จัดเก็บขยะสองข้างถนนสายหลัก และถนนสายรอง

ทั้งนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดเก็บขยะสองข้างทางมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณขยะสะสม ในการนับครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 มีจำนวน 57,208 กิโลกรัม และนับครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 จำนวน 4,233 กิโลกรัม ซึ่งมีปริมาณขยะลดลงกว่าร้อยละ 92.60 รวมระยะทางในการจัดเก็บขยะสะสม ทั้งสองข้างทาง จำนวน 3,390 กิโลเมตร ผู้ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะ ประมาณ 39,000 คน

นายวริกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จากต้นทุนความร่วมมือของประชาชนที่มีสูงอยู่แล้ว และมีต้นแบบเรื่องของความสะอาด คือ เทศบาลเมืองน่าน ที่ได้รับรางวัลความสะอาดระดับอาเซียน ซึ่งในกิจกรรมที่ผ่านมา ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ได้เชื่อมโยงต่อยอดความสะอาดจากเมืองสู่ถนนทุกสายไปยังอำเภอ ตำบล หมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัด และโอกาสนี้ ขอขอบคุณ และชื่นชมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือกันด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริง จึงขอมอบปณิธานนี้ให้พี่น้องชาวจังหวัดน่าน เพื่อต่อยอดรักษาให้ น่านสะอาดอย่างยั่งยืน และขอประกาศให้พี่น้องชาวน่าน สื่อมวลชน และชาวไทยทั่วประเทศได้ทราบว่า จังหวัดน่าน ได้ขับเคลื่อนโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะของถนนทุกเส้นทาง เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน


แชร์