สหกรณ์จังหวัดฯและสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมลงนามบันทึก MOU และผู้แทนสถาบันเกษตรกร การซื้อขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

แชร์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 63 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซื้อขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมี นายกรกฎ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายประพันธ์ มายรรยงค์ ผจก.สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด และผู้แทน หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพาณิชย์ จ.อุตรดิตถ์ ธ.ก.ส.จ.อุตรดิตถ์ ผู้แทนสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้

นายกรกฎ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนหลายแห่งได้ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปมี การส่งเสริมการผลิตแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ แนวทางที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามแนวทางการตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่นในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เชื่อมโยงแหล่งรับซื้อผลผลิต มีการประสานการตลาดให้เกิดการซื้อขายที่เป็นธรรมและเกษตรกรสามารถทราบราคาที่แน่นอน เพื่อตัดสินใจก่อนการผลิต โดยมีสหกรณ์การเกษตรเป็นกลไกในการรวบรวมผลผลิต จำหน่าย และเแหล่งตลาดปลายทาง

ทาง สนง.สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการแนะนำ ส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ ตลอดจนการดำเนินงาน เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง และเป็นที่พึ่งของสมาชิก เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนให้สหกรณ์ดำเนิน ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน จึงสมควรสนับสนุนให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมีอการซื้อขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระหว่างผู้ประกอบการค้าขายอาหารสัตว์ กับสหกรณ์การเกษตรผู้รวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตกร” นายกรกฎ กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณการผลิตกับความต้องการของตลาด ทำให้ผู้ซื้อสามารถวางแผนการรับซื้อผลผลิตให้เพียงพอกับการผลิตสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกร มีตลาดรับซื้อ โดยผู้รับซื้อทุกเมล็ดราคาตามคุณภาพ (ความชื้น) สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร การบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความร่วมมือในการส่งเสริมเกษตกรที่ปลูกข้าวโพดให้เป็นไปตามแนวทางการตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรกร เกิดความเชื่อมั่น ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แหล่งรับซื้อผลผลิตตามแนวทางของภาครัฐ ซึ่งตกลงร่วมกันกำหนดราคาและระบบการซื้อขายที่เป็นธรรม ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าและสร้งรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรอีกด้วย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์