อบจ.นครราชสีมา จัดอบรมขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 1

แชร์

เมื่อวันที่ 13 กย. 2563 ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายวิสูตร เจริญสันธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 1 อ.เมืองนครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง และ อ.บัวลาย ประจำปี 2563 ณ บ้านดินวังน้ำเขียว บ้านไร่คุณนาย และวิว@วังน้ำเขียว โดยมีนายศุภกิจ พรหมลา หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประสานงานท้องถิ่น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชุมชนสู่ชุมชนแบบพออยู่ พอกิน อยู่ดี กินดี และมั่งมีศรีสุข เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานได้มีการเรียนรู้การทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระดับชุมชน และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายแห่งรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอขามสะแกงแสงและอำเภอบัวลาย อำเภอละ 160 คน รวมทั้งหมด 480 คน

วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาร่วมให้ความรู้ทางวิชาการเรื่อง การขับเคลื่อนงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเรื่อง จุดแข็งของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่มีความเป็นอัตลักษณ์เด่นที่พร้อมรับการพัฒนาศักยภาพในยุค Thailand 4.0

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา/รายงาน


แชร์