ตรวจคัดกรองสุขภาพพระเณรโคราช สนับสนุนให้มีสุขภาวะที่ดี

แชร์

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่ชั้น 4 Korat Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญ สุขภาพพระสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สามเณรที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย” นำโดยพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายคณะสงฆ์ พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศน์ เขตสุขภาพที่ 9 นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ทั้งนี้มีคุณเศรษฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา กล่าวสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้ด้วย

บรรยากาศภายในงานมีพระสงฆ์-สามเณร รวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวโคราชเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก สำหรับวัตถุประสงค์ การจัดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ – สามเณรที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย เพื่อให้พระสงฆ์ – สามเณรเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง (Health Literacy) เพื่อให้พระสงฆ์ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี พร้อมทั้งได้รับสมุดตรวจสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพของพระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์อาพาธเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ การสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการปวารณาของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ

นายเศรษฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา กล่าวว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงสาธารณสุข ใช้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เป็นสถานที่ในการจัดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ – สามเณร ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย โดยทางศูนย์การค้าฯ ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนทางพระพุทธศาสนา มาโดยตลอด อาทิ กิจกรรมทำหน้ากากผ้า 1,000 ชิ้น ถวายพระสงฆ์-สามเณร , กิจกรรมตักบาตรทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา , กิจกรรมห่มผ้าพระเจดีย์เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาที่ทำเป็นประจำทุกปีเป็นต้น ทางศูนย์การค้าขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้ให้การสนับสนุนในการอุปัฏฐากด้านสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย เพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาวะที่ดี เป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมต่อไป

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา/รายงาน


แชร์