ผู้ตรวจ ป.ป.ช.ภาค 4 เร่งสางงานด้านปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

แชร์

นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า จากการที่ นายสิทธิพงษ์ ปึงวงศานุรักษ์ ผู้ตรวจราชการ สำนักงาน ป.ป.ช. และนายประทีป จูฑะศร ผช.เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 เดินทางมา สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) ภายหลังจากการตรวจติดตามผลการดำเนินงานได้ให้นโยบายเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ ด้านปราบปรามการทุจริต ให้มีการวางแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะเรื่องไต่สวน เน้นสะสางเรื่องไต่สวน ก่อน พ.ร.บ. ป.ป.ช. พ.ศ.2561 ให้รวบรวมพยานหลักฐานให้ครอบคลุม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเรื่องไต่สวนต่อไป กรณีเรื่องใกล้ขาดอายุความ ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ให้ตรวจสอบเรื่องให้เป็นปัจจุบัน โดยให้ตรงกับ CCMS

นายธีรัตน์ กล่าวต่อว่า ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน ดังนี้ ให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีปกติที่คงเหลือให้แล้วเสร็จทั้งหมด ให้วิเคราะห์ประเด็นการยื่นบัญชีล่าช้า ตลอดถึงคำชี้แจงด้วย ให้วางแผนการดำเนินงานด้านตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อรองรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น และบูรณาการงานกับด้านอื่นด้วย เน้นงานตรวจสอบทรัพย์สินเชิงรุก เช่น จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การทำงานวิชาการ เป็นต้น ทางด้านป้องกันการทุจริต ดังนี้ ให้เน้นการดำเนินงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก (งานป้องปราม) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น เน้นการสกัดกั้นการทุจริตในระดับพื้นที่ โดยใช้เครือข่าย STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต ด้านอำนวยการ ให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติฯ และระยะเวลาที่กำหนด ให้เร่งรัดการจัดหาที่ดินสำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์