จ.สกลนคร พระสงฆ์กว่า 800 รูป เข้าร่วมงานสัมมนาแนวทางพัฒนาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน

แชร์

7ก.ค.63/ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ได้นำคณะสงฆ์กว่า 800 รูปเป็นพระอธิการและเจ้าอาวาสวัดในจังหวัดสกลนคร ทั้ง 18 อำเภอ เข้าร่วมการสัมมนาหารือแนวทางพัฒนาด้านพระพุทธศาสนาโดยมี สมเด็จพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตยมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีเปิดงานการสัมมนากิจการด้านพระพุทธศาสนา

ขณะเดียวกัน นายไชยา พรหมา ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.หนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ เป็นประธานและร่วมเป็นวิทยากร และนายนิยม เวชกามา ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขต 2 จ.สกลนคร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ เป็นผู้รายงานวัตถุประสงฆ์ ทั้งนี้มี คณะไรกมธ.เข้าร่วมสัมมนา จำนวนหนึ่ง

การจัดสัมมนาครั้งนี้ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนครร่วมถวายการต้อนรับสมเด็จพุฒาจารย์ ขณะเดียวกันยังมีวิทยากรที่ร่วมให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนามากมาย อาทิเช่น พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดี มจร. ร่วมเป็นวิทยากร นายสุทิน คลังแสง ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.มหาสารคาม นายอดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้นำฝ่ายค้าน นายพายัพ ชินวัตร อดีต ส.ส.เชียงใหม่

ทั้งนี้ กรณี คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของสถาบันวัดและพระสงฆ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศ วัดถือเป็น ศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนคนไทยทุกคน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัดและพระสงฆ์ยังมีบทบาทเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนในสังคม

อย่างไรก็ตาม พระสงฆ์นอกจากจะมีบทบาทเป็น ผู้นำทางพระสงฆ์ เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณ คุณธรรม และจริยธรรมของคนในสังคม พระสงฆ์ยังมี บทบาทต่อสังคมส่วนรวมในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือผู้ที่ได้รับความลำบาก

ขณะเดียวกัน ยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้สังคมและพระสงฆ์ ที่มีบทบาทต่อการ เจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะช่วยสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขส่งผลต่อประเทศได้เป็นอย่างดี

สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้ยังได้กล่าวถึงกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งมี 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์

ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วัดและพระภิกษุสงฆ์มีความต้องการ ความรู้ ความเข้าใจในการการบูรณาการหรือการจัดการด้านงบประมาณ ส่งผลให้การบริหารจัดการวัดขาดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจของ คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทาและติดตามการบริหารงบประมาณบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ จึงจัดทำโครงการ การบูรณาการบริหารงบประมาณในกิจการพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยให้ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความซ้ำซ้อนและการสิ้นเปลืองทรัพยากร รวมทั้งให้การบูรณาการงบประมาณในการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ที่สำคัญสำหรับวัตถุประสงค์หลักของการสัมมนาก็เพื่อให้พระสงฆ์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการงบประมาณแผ่นดิน ในการจัดการวัดและพระสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนพร้อมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดทำติดตาม และการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมาธิการกับคณะสงฆ์ ในด้านการบูรณาการงบประมาณแผ่นดินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์และกิจการใน พระพุทธศาสนา

นายไชยยา พรหมา ประธาน กมธ. กล่าวว่า จากการจัดสัมมนาแนวทางการส่งเสริมพระพุธศาสนาในครั้งนี้ เพื่อหาทางแก้ไขกรณีพระที่ถูกเอาเปรียบทางด้านการดำเนินคดีความร่วมถึงทำความเข้าใจในกรณีพิพาทในห่วงที่ผ่านมาเช่น กรณีเอาผิดพระกรณีเงินทอนวัด จึงต้องการรับฟังปัญหาจากคณะสงฆ์โดยตรงเพื่อให้พระสงฆ์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการงบประมาณแผ่นดิน ในการจัดการกิจการคณะสงฆ์และกิจการในพระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยั่งยืน

อย่างไรก็ตามเมื่อพระสงฆ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดทำติดตาม และการบริหารงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ และ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมาธิการกับคณะสงฆ์ ในด้านการบูรณาการงบประมาณแผ่นดิน ก็จะช่วยให้พระสงฆ์ได้รับความรู้ความเข้าใจทางโลกได้ถูกต้องมากขึ้น

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์