ปลูกฝังเยาวชน รู้หน้าที่พลเมือง รักสามัคคี ร่วมสร้างชาติ ร.ร.ชายแดน

แชร์

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 3 ก.ย.63 พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.2 มอบหมายให้ ร.อ.กิตติเดช กันคล้อย ผบ.ร้อย.ม.3 ฉก.ม.2 จัดกำลังพล เข้าร่วมจัดกิจกรรม เสาธง 5 นาที สร้างเด็กดี เพื่อสังคมเป็นสุขโรงเรียนชายแดนแม่สาย โดยเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้ามอบอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการเรียนคำศัพท์ภาษาจีน จำนวน 3 ชุด ให้กับคณะครู ร.ร.บ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษร์บำรุง) บ.ป่าเหมือด หมู่ 8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในพื้นที่ตามแนวชายแดน

จากนั้นได้ร่วมบรรยายหน้าเสาธง ถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนเกิด ความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ พลเมืองไทย และความรู้โทษภัยของยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ให้รู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ร่วมการสกัดกั้นอบายมุขไม่ให้เข้ามาในโรงเรียน และมิให้นักเรียนตกเป็นเหยื่อของอบายมุข เป็นคนดีของสังคมร่วมสร้างอนาคตของชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง

วีรชัย ปทุมชัย จ.เชียงราย/รายงาน


แชร์