ชาวเมืองรถม้าแห่ขอพรขอโชค “ศาลเจ้าพ่อมหายักษ์สามพันต๋น”

แชร์

ช่วงเชัาวันที่ 29 ส.ค.2563 ที่ลานวัดศรีล้อม เลขที่51 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง ที่บริเวณตันโพธิ์อายุเก่าแก่เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อมหายักษ์สามพันต๋นมีผู้แสวงโชคและผู้มาแก้บนจํานวนมากหลังจากที่เจ้าพ่อมหายักษ์ประทานใหั หลังจากที่ข่าวร่ำลือมีประชาชนจากหลายแห่งทั้งในลําปาง และจังหวัดไกลัเคียงรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อที่มอบโชคใหัก้บผู้ที่มาบนบานศาลกล่าวตลอดจึงเกิดเลื่อมใสพากันมากราบขอพรจํานวนมาก

นางพรพิมล กิตติจันทร์รัตนา ผู้ดูแลสถานที่เจัาพ่อมมหายักษ์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดศรีล้อมเวียงดิน สร้างเมื่อ พ.ศ.2356 ส่วนศาลเจ้าพ่อมหายักษ์สามพันต๋นหรือสามพันคนก็ตั้งประดิษพร้อมกับอายุวัด เจ้าพ่อมหายักษ์เลื่อลือดัานการประทานพรมากทุกวันจะมีผู้เขัาสอบงานราชการหรือขอยัายและขายที่ดินทุกคนมาขอพรใหัเจ้าพ่อช่วยสําเร็จกันท้วหน้า ทุกว้นยกเวันว้นพระ 8ค่ำ 15ค่ำจะมีประชาชนจากหลายจังหวัดต่างมากราบไหว้ขอพรขอโชคจํานวนมากและรวมทั้งผู้มาแก้บนหลังจากเจ้าพ่อประทานใหัจนสําเร็จและได้โชคกัอนใหญ่กับบ้านแทบจะทุกราย

ผสม ติดธรรม จ.ลำปาง/รายงาน


แชร์