ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่านจัดอบรมโครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ

แชร์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม 2563  ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน นายคณพัฒน์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ โดยมีนางกัลยา สองเมืองแก่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564 สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2563

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติได้ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนภัยพิบัติสำหรับคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ได้ ได้แก่ บุคคลการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ 7 อำเภอโซนเหนือ รวมทั้งสิ้น 120 คน

ทั้งนี้ นายคณพัฒน์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน ได้บรรยายพิเศษใน หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมและการจัดการตนเองของคนพิการเมื่อเกิดภัยพิบัติ”

จากนั้นสำหรับช่วงภาคบ่ายได้มีทีมวิทยาการจาก โรงพยาบาลน่านได้มีการสาธิตการช่วยเหลือคนพิการ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีในการเกิดภัยพิบัติ และได้มีทีมวิทยาการ จาก สนง.ปภ.จ.น่าน ได้สาธิตในการเกิดภัยพิบัติในด้าน อัคคีภัย การดับเพลิงเบื้องต้น ในกรณีเกิดอัคคีภัย อีกด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์