สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

แชร์

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมแก่งโสภาชั้น 3 อาคารสำนักงานผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อผลิตและพัฒนกำลังคนอชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มหอการค้าภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563
โดยมี นายวิโรจน์ จิรัฐิติกลโชติ รองประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยกรรมการกลุ่มหอการค้าภาคเหนือ
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สอศ. ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือทั้ง 4 แห่ง และสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ เข้าประชุม โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรผู้สูงอายุ และ พิจารณาแนวทางในการดำเนินความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในแต่ละวิชา

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์