กกต.เขย่าผู้ตรวจการเลือกตั้ง15จังหวัดภาคใต้ต้องโปร่งใส

กกต.ติวเข้ม ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 15 จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดปัญหาการทุจริตเลือกตั้งได้อย่างเป็นรูปธรรม

Advertisement    

24 ส.ค.63/ที่โรงแรมขนอมซันไรส์ บีช รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมกับสำนักผู้ตรวจการ และสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการสืบสวนและวินิจฉัยให้มีความเชี่ยวชาญ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 มีนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด 15 จังหวัด( 14 จังหวัดภาคใต้และประจวบคีรีขันธ์)เข้าร่วมอบรม จำนวน 122 คน ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2563 มีนาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกล่าวต้อนรับ

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และอำนาจของตนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถนำข้อมูลจากการรายงานการกระทำผิดหรือทุจริตการเลือกตั้งที่รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถนำไปสู่การพิจารณาลงโทษ ผู้กระทำความผิดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม เกิดการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป

นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจังหวัดในระหว่างเวลาที่มีการดำเนินการเลือกตั้งเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเลือกตั้งและการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือการกระทำใดที่จะเป็นเหตุทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งทราบ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

นายสันทัด กล่าวว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่กฎหมายบัญญัติขึ้น เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ดังนั้น ผู้ตรวจการเลือกตั้งจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และอำนาจของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้งครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกท่านมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วยกันเอง ทำให้ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช / รายงาน