ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาติดตามผลการจัดองค์กรแบบแมททริกซ์ จ.น่าน

แชร์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานการจัดองค์กรแบบแมททริกซ์ (Matrix Organization) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (นำร่อง) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดองค์กรแบบแมททริกซ์ (Matrix Organization) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (นำร่อง) น่านนวัตกรรม โดยมี นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานการจัดองค์กรแบบแมททริกซ์ (Matrix Organization) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (นำร่อง) ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนดรูปแบบการดำเนินงานการจัดองค์กรแบบแมททริกซ์ (Matrix Organization) ในระดับจังหวัด โดยกำหนดให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก โดยเลือกจังหวัด แบ่งออกเป็นจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขนาดใหญ่พื้นที่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดขนาดกลางในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดน่าน และจังหวัดขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดสตูล

เพื่อค้นหา แนวทาง วิธีการ และนวัตกรรมในการบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบ ทุกระดับ ในพื้นที่จังหวัด ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ ดังนี้ 1. นวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. นวัตกรรมด้านการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานทางการศึกษา 3. นวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 4. นวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 5. นวัตกรรมด้านการพัฒนานวัตกรรมและงบประมาณ ซึ่งเป็นผลงานการบูรณาการของหน่วยงาน 5 กระทรวงหลักของจังหวัดน่าน ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษากระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ในการบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบ ทุกระดับ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

จากนั้น เวลาประมาณ 14.00 น. คณะได้เยี่ยมชมศูนย์กิจกรรมชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน และกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยคุณภาพ ณ โรงเรียนราชานุบาล จากนั้นติดตามเยี่ยมชมศูนย์ HCEC ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 และเดินทางชมกิจกรรมโรงเรียนขนาดเล็กคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จังหวัดน่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์