สภาเอสเอ็มอีผนึกกำลัง SMEs ภูมิภาค เชื่อมโยงการค้าระหว่างจังหวัดภาคกลาง-ภาคใต้ ไม่รอรัฐ

สภาเอสเอ็มอีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาเอสเอ็มอีจังหวัดภูเก็ต และสภาเอสเอ็มอีจังหวัดสมุทรสงคราม ลงนาม MOU ร่วมมือผนึกกำลังขับเคลื่อน “สภาเอสเอ็มอี” เชื่อมโยงการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างจังหวัด ตามโมเดล SMEs Smart Province เน้นการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างจังหวัดกันเองก่อน พร้อมขยายผลทั่วประเทศ

Advertisement    

15 สิงหาคม 2563 นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดภูเก็ต (ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล) ซึ่งรวมถึงพื้นที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา กับ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า) ซึ่งรวมถึงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี และ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดสมุทรสงคราม (นายวรชัย ติลติ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้านการค้าขาย การประกอบธุรกิจ ข้อมูลผู้ประกอบการ การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์เด่นประจำถิ่น และเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศ ภูมิภาค และการส่งออก พร้อมบรรยายเรื่องความจำเป็นในการรวมกลุ่มและก่อตั้งสภาเอสเอ็มอีเพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของ SMEs พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การตลาด และองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนการบูรณาการพัฒนา SMEs ระดับจังหวัดด้วยโมเดล SMEs Smart Province

โดยมี นายชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล รองประธานอาวุโส ดร.ศุภชัย แก้วศิริ รองประธานอาวุโสและประธานโครงการ SMEs Smart Province นายอรุณัฐ ปุณยกนก รองประธานและเลขาธิการ นายสุปรีย์ ทองเพชร รองประธาน และนายกสมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย นายฉลองศักดิ์ อารีย์วงศ์ รองประธาน นายประสงค์ แก้ววิจิตร รองเลขาธิการ นายเกษม วชิระเจริญวงศ์ รองเลขาธิการ นางสุชาดา เจริญพิภพ รองเลขาธิการ และนายสุจินต์ พิทักษ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดสมุทรสาคร เป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากนั้น เข้าเยี่ยมชมกิจการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งวัฒนธรรมมอญ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนมงคล 9 อย่าง เกษตรวิถีดั้งเดิม วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มเทพนาคา ศูนย์การเรียนรู้โฮมสเตย์ไทรน้อย หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซึ่งได้รับการตอบรับจาก SMEs จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างดีในร่วมผลักดันการตั้งสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยตามแนวทาง SMEs Smart Province ของสภาเอสเอ็มอี และขยายผลความร่วมมือออกไปในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียงต่อไป

WC รายงาน

#ThaiSMEsCouncil #สภาเอสเอ็มอี #สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #SMEsSmartProvince