ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองน่าน

แชร์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุม Convention Hall โรงแรมดิอิมเพลสน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขั้นตอนการสำรวจและออกแบบโครงการ ทางหลวง 4 ช่องทางจราจร ทางเลี่ยงเมืองน่าน จัดโดยกรมทางหลวงโดยมี นายสุชาติ จันทร์ศรีเจริญ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 1 กล่าวรายงานโครงการขั้นตอนการสำรวจและออกแบบโครงการ ทางหลวง 4 ช่องทางจราจร ทางเลี่ยงเมืองน่าน , นายเสกสิทธิ์ ศิริไวทยพงศ์ ผู้จัดการโครงการ (บริษัทที่ปรึกษา) ร่วมด้วย หน่วยงานราชการระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริการส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง

นายสุชาติ จันทร์ศรีเจริญ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 1 กล่าวว่า สำหรับทางหลวงหมายเลข 101 ช่วงที่ผ่านตัวเมืองจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายสายทางที่ 1 จากจังหวัดพิษณุโลก ถึง จังหวัดน่าน และเป็นโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ – อ.เวียงสา น่าน รวมทั้งยังเป็นเส้นทางหลวงอาเซียนหมายเลข 13 (AH13) โดยเชื่อมโยงประเทศไทยกับ สปป. ลาว ทางด่านห้วยโก๋นไปสู่จีนตอนใต้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศสู่ตลาดอินโดจีนและตลาดโลก จึงจำเป็นต้องมีการสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนสายทางดังกล่าว และโครงข่ายทางหลวงใกล้เคียง เพื่อรองรับการเดินทางโดยไม่ต้องเข้าไปในบริเวณตัวเมืองน่าน ทำให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น

ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2562 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงได้ทำการศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเลี่ยงเมืองน่าน ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบเบื้องต้น พร้อมทั้งดำเนินการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาการศึกษา และเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการศึกษางานด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองน่าน รวมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและงานการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนน้อยที่สุด

ด้วยในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนการสำรวจและออกแบบโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการได้รับทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ภาพรวมของโครงการ ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตการดำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาสำรวจและออกแบบโครงการ พื้นที่ดำเนินการ ขอบเขตการสำรวจและออกแบบด้านต่างๆ แนวเส้นทางและรูปแบบโครงการ งานด้านสิ่งแวดล้อม และงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาพรวมของโครงการ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ พื้นที่ดำเนินการและแนวเส้นทางโครงการ ขอบเขตการดำเนินงานด้านต่างๆ และการกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการในเบื้องต้นจากกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้กำหนดให้ มีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ โดยในครั้งนี้ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนการสำรวจและออกแบบโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาด้านต่างๆ และรวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังกล่าว

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์