สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การพิจารณาคดีทางการค้าและการอนุญาโตตุลาการ

แชร์

วันที่10 สิงหาคม 2563 เวลา 7.45 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารศาลอาญา ชั้น 12 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านวิชาการและการประชาสัมพันธ์ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม กับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ การจัดอบรม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแข่งขันทางการค้าและการอนุญาโตตุลาการ และให้ความคิดเห็นในการพัฒนา ปรับปรุง กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ความเห็น เพื่อพัฒนาหน่วยงาน และสนับสนุนกระบวนการด้านการอนุญาโตตุลาการ

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การพิจารณาคดีการแข่งขันทางการค้าและการอนุญาโตตุลาการ การคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจโดยทั่วไปมีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจและสังคมในองค์รวมต่อไป

กานต์ เหมสมิติ/รายงาน


แชร์