รวมสงฆ์ “เชียงใหม่” ย้อนรำลึกสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 8

แชร์

8 ส.ค.63 / ที่ห้องประชุมมังกรภัตตาคารตูลู่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารกิจการของวัดกับการจัดทำบุญชีเบื้องต้น” โดยมีนายสุชาติ อุสาหะ ประธานกรรมาธิการการศาสนาฯ กล่าวเปิดงาน โดยมีตัวแทนพระสงฆ์และไวยาวัจกร ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 600 รูป/คน เข้ารับความรู้ด้านการบริหารกิจการของวัดไม่ว่าจะเป็นการจัดการทรัพย์สินวัด ที่ดิน ฯลฯ รวมถึงขอบเขตของการทำบัญชีของวัดเพื่อเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน

ทั้งนี้ ได้มีคณะกรรมาธิการฯ เข้าร่วมประกอบด้วย สส.ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล , สส.นพดล แก้วสุพัฒน์ , สส.ธัญญ์วาริน สุขพิสิษฐ์, สส.รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ , สส.สุทธวรรณ สุบรร ณ อยุธยา , สส.ประเสริฐ จันทรรวงทอง ,สส.พลตรีสุรินทร์ ปาลาเร่ ,นางวรรณเพ็ญ อุสาหะ , นายประกรณ์เกียรติ ญาณหาร , นางสาวลีลาวดี วัชโรบล, นายชัชวาล สหัสพาศน์ , นายวัลลภ โตโพธิ์ไทย, นายชำนาญพัฒน์ หาญแก้ว , นายณพลเดช มณีลังกา ,นางภิรมย์ เจริญรุ่ง , นายภีม บุตรเพ็ง , ฯลฯ

ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองกรรมาธิการการศาสนาฯ กล่าวว่า จากที่ผ่านมาด้วยกฎหมายและกฎเกณฑ์บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้พระสงฆ์ไม่ทราบถึงข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติเพื่อที่เป็นไปอย่างถูกต้อง ทำให้มีหลายครั้งมีการจับพระให้ลาสิกขาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของพระสงฆ์ ทำให้วงการพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเป็นเป้าสายตาที่จะทำความผิดอยู่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นข้อมูลและทิศทางที่ถูกต้อง ในสมัยอดีตเช่นในสมัยพระเจ้าติโลกราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 11 แห่งราชวงศ์เม็งราย ที่ครองนครเชียงใหม่ ในสมัยนั้นพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาอาณาจักรลานนาไทย หลังจากพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานไปกว่าสองพันปี มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาแตกต่างกันไป พระองค์จึงโปรดฯ ให้กระทำสังคายนาคัมภีร์พระไตรปิฎก ครั้งที่ 8 เมื่อปี พ.ศ.2021 ขึ้น หลังจากนั้นทำให้พระพุทธศาสนาในล้านนา มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ถือเป็นครั้งแรกในการสังคายนาพระไตรปิฏกในแผ่นดินสุวรรณภูมิ ครั้งนี้ก็ถือว่าการสัมมนาเป็นจุดเล็กๆ การรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ที่มีการรวมสงฆ์อย่างมากในอดีต

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์