มอบถุงยังชีพให้ลูกเสือ เนตรนารีที่ครอบครัวได้รับผลกระทบโควิด-19

แชร์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 ส.ค. ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รอง ผวจ.พิจิตร ในนามรองผู้อำนวยการลูกเสือ จ.พิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพแก่ลูกเสือ เนตรนารี ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในฐานะ หน..สนง.ลูกเสือ จ.พิจิตร กล่าวรายงานว่า กิจกรรมลูกเสือ เป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คือ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มุ่งมั่นการทำงานและมีจิตสาธารณะ อีกทั้ง พรบ.ลูกเสือ กำหนดให้ “พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ”

สนง.ลูกเสือ จ.พิจิตร จึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมพิธีมอบถุงยังชีพแก่ลูกเสือ เนตรนารีที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี ทุกหมู่เหล่า ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้ชื่อการจัดงาน “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมีลูกเสือ เนตรนารี จากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมพิธีรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 68 คน

วิฑูร ไตรยุทธรงค์ จ.พิจิตร/รายงาน


แชร์