วิทยาลัยชุมชนน่าน นำคณะไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในจ.แม่ฮ่องสอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้นำคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน , กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาชุมชนน่าน เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้กลับมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนน่าน สำหรับสถานที่ที่ได้เดินทางไปเยี่ยมชม ประกอบด้วย 1.สถาบันไทยใหญ่ศึกษา 2.ศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษา 3.ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 4.ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อสังคม 5.พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแม่ฮ่องสอน และหน่วยจัดอำเภอแม่สะเรียง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กล่าวว่า จากการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้จะได้นำผลที่ได้รับกลับมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนน่าน ซึ่งการดูงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกๆประการ ปัจจัยความสำเร็จ ที่เป็นรูปธรรม คือ ความกลมกลืนและกลมเกลียวของผู้บริหารและสภาวิทยาลัย ความทุ่มเทตั้งใจของผู้ปฏิบัติรับผิดชอบ และสำคัญที่สุดคือ การได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เป็นอย่างดียิ่ง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น/รายงาน