กทม.รับฟังเสียงภาคประชาสังคม

ขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร

Advertisement    

ระดมความเห็นกลุ่มเขตกรุงเทพฯตะวันออก 9 เขต มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียนในปี 2575

5 ส.ค. 63/15.30 น. /สปส.รายงาน แจ้งว่านายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมรับฟังแนวทางในการดำเนินโครงการและการนำเสนอรายงานผลการประชุม โครงการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก

การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมเป็นภาคีทางวิชาการในการร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อค้นหาและร่วมกำหนดภาพอนาคตการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมี ผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้อำนวยการเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้แทนสำนักงานเขต และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ร่วมประชุม ณ ห้องแคแสด (ชั้นลอย) อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับมอบหมายให้ดำเนินภารกิจตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต

ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐานประสานสถาบันทางวิชาการและภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่กลุ่มเขตในความรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นแกนหลักทั้งในภาคส่วนของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร และภาคประชาสังคมในพื้นที่ของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมเป็นภาคีทางวิชาการในการร่วมรับฟังความคิดเห็น เพื่อค้นหาและร่วมกำหนดภาพอนาคตการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้

การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ จำนวน 2 วัน ในวันที่ 5 – 6 ส.ค. 63 และในวันที่ 11 ส.ค. 63 เป็นการนำเสนอรายงานผลการกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ที่ได้รวบรวมและสรุปผลจากการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นเป็น “มหานครแห่งอาเซียน” ในปี พ.ศ. 2575 เพื่อให้คนทั่วโลกนึกถึงเมืองกรุงเทพฯ ในฐานะเป็นเมืองชั้นนำในด้านเศรษฐกิจ บริการ ความปลอดภัย ความสวยงาม น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ และมีชีวิตชีวา โดยกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้บรรลุผล โดยให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับสำนักงานเขต จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มเขตต่างๆ ทั้ง 6 กลุ่มเขต เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคมในการกำหนดนโยบายการพัฒนาของแต่ละพื้นที่และกำหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในภาพรวม

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเขตทั้ง 6 กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร จะจัดเวทีในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาพื้นที่ของประชาชน ซึ่งผลการดำเนินโครงการจะทำให้ได้ข้อมูล ปัญหา ความต้องการที่นำไปสู่การกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาของพื้นที่เขต กลุ่มเขต และกรุงเทพมหานครต่อไป

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พื้นที่กรุงเทพมหานครในแต่ละกลุ่มเขตมีความซับซ้อนแตกต่างกัน โดยเฉพาะสภาพในเชิงพื้นที่ เช่น โครงสร้างเมือง การใช้พื้นที่และกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม เป็นต้น สำหรับกรุงเทพตะวันออกนั้น ควรมีเป้าหมาย 3 ข้อที่ควรนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับกรุงเทพมหานคร คือ การให้เยาวชนได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในพื้นที่ใกล้บ้าน

การให้คนกรุงเทพรวมถึงคนในประเทศ นักท่องเที่ยวและชาวต่างประเทศ ได้รับทราบถึงแหล่งอารยธรรมแห่งกรุงเทพตะวันออกที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำและมีจุดเด่นทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มาอย่างยาวนาน รวมถึงการต่อยอดจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของ “เศรษฐกิจพอเพียง” เนื่องจากแต่ละพื้นที่เขตนั้นมีต้นทุนทางประวัติศาสตร์ ลักษณะเด่นทางสังคมเศรษฐกิจ การลงทุน และวัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาในเชิงพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาคมกลุ่มต่าง ๆ จากทุกเขตในแต่ละกลุ่มเขต เพื่อกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ของกลุ่มเขต เพื่อให้การทำงานหรือการพัฒนาของแต่ละเขตเป็นไปในแนวทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มเขต สอดคล้องและส่งเสริมเพื่อให้กรุงเทพมหานคร ก้าวขึ้นเป็น “มหานครแห่งอาเซียน” ในปี พ.ศ. 2575 สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน