อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น“มิวเซียมสิงห์บุรี

แชร์

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดย นายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) โดย นายประชา สุขสบาย นักจัดการความรู้อาวุโส พร้อมด้วย อาจารย์ปรามินทร์ เครือทอง ที่ปรึกษาสถาบันฯ และทีมงาน ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาการจัดแสดงองค์ความรู้ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม ร.ศ.๑๓๐ ซึ่งมีเป้าหมายจะดำเนินการพัฒนาเป็นมิวเซียมสิงห์บุรี

โดยผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมจะต้องพบกับความแปลกใหม่ของส่วนจัดแสดง ที่ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมในพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุม ๖ อำเภอ เช่น พิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านโภคาภิวัฒน์ พิพิธภัณฑ์วัดกุฎีทอง พิพิธภัณฑ์เมืองพรหม กลุ่มลาวแง้ว ลำแม่ลา วัดพระปรางค์ คูค่ายพม่า พิพิธภัณฑ์อินทร์บุรี วัดโพธิ์เก้าต้น และแหล่งทำอิฐมอญ เป็นต้น โดยมีแนวคิดการนำเสนอโครงเรื่องของส่วนจัดแสดงให้ผู้ชมได้รับความรู้ผ่านสื่อในรูปแบบ “ดึง ชัก ผลัก โยก” โดยจะแบ่งเป็นส่วนจัดแสดงต่างๆ ได้แก่ ส่วนจัดแสดงทรัพย์สิงห์, ส่วนจัดแสดงทรัพย์ดึกดำบรรพ์, ส่วนจัดแสดงทรัพย์เมืองเก่า, ส่วนจัดแสดงทรัพย์ในดิน, ส่วนจัดแสดงทรัพย์สลาย, ส่วนจัดแสดงทรัพยากรบุคคล, ส่วนจัดแสดงทรัพย์ทรงจำ, ส่วนจัดแสดงทรัพย์เมืองสิงห์ และส่วนจัดแสดงทรัพย์วันหน้า โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อมวลชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และปราชญ์ชาวบ้าน เข้ารับฟังการนำเสนอและร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แก่ อาจารย์บรรหาร ตันหยง, อาจารย์ขจิต นาวีระ, อาจารย์ศุภณัต บุญญา และนายพะเยาว์ เรืองพงษ์ มีการแลกเปลี่ยนและนำเสนอองค์ความรู้ต่างๆหลายประเด็น ต่อยอดจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

สุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์ จ.สิงห์บุรี /รายงาน


แชร์