ปภ.และหน่วยงานในลำปางเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แชร์

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ภายในศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งตัวแทนส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ร่วมกันปล่อยขบวนทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยซึ่งในช่วงวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ได้จัดการการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ Emergency Operation Centre : EOC

การฝึกดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต รวมถึงหน่วยงานเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องในการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2563 นอกจากนี้ยังเป็นการทดสอบการปฏิบัติงาน และประเมินความพร้อมด้านบุคคล ทรัพยากร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การพัฒนาระเบียบปฏิบัติประจำ ที่สอดคล้องและเหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

ผสม ติดธรรม จ.ลำปาง/รายงาน


แชร์