รองผู้ว่าฯ มหาสารคาม นำประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

แชร์

24 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณที่สาธารณประโยชน์ป่าโคกหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า นักเรียน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าตาม “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้การปลูกป่าครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป่าพรุ รวมถึงที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์

นายนรินทร์สายซอ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าดำเนินการปี พ.ศ.2563-2570 โดยกำหนดพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู และมีพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่า ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเพิ่มขึ้นรวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร) จะแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยระยะแรกดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 ก.ค.2563 สำหรับจังหวัดมหาสารคาม กำหนดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การปลูกป่าจำนวน 14 ไร่ จำนวนไม้ที่ปลูก 2,800 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม.

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน


แชร์