อุตสาหกรรมอุตรดิตถ์ลงพื้นร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนการตลาด (OPOAI )กองทุนพัฒนา SME ประชารัฐ

แชร์

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 63 นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาส อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาวภัครดา ปันฟอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ลงพื้นที่ติดตามที่ปรึกษา อ.กชมล เชิงพนม เข้าวิเคราะห์สถานประกอบการพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ วิสาหกิจชุมชน บ้านไร่ชาววัง ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำพริก ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ แผนงานที่ 6 กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด (OPOAI)  ภายใต้งบประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.63 แบบเฉพาะราย

โดยเป็นการเข้าสถานประกอบการครั้งที่ 2 เพื่อวินิจฉัยและวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของสถานประกอบการเพื่อนำมาพัฒนา และลงพื้นที่หมู่บ้าน CIV หมู่บ้านหาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาในชุมชนต่อไป

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์