“จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

แชร์

สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการด้านวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตรอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจร

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้บริการทางวิชาการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของเกษตรกร โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการให้บริการกว่า 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพืช การเลือกซื้อสารเคมีอย่างถูกวิธี การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในแปลงนา การลดการเผาเศษซากวัสดุการเกษตร การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การทำหมันสุนัขและแมว การสาธิตการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน การให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการน้ำ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน การสาธิตแปรรูปอาหาร การให้คำแนะนำด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่าถูกวิธี การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบริการตรวจสารพิษตกค้างในร่างกาย จากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีการให้บริการจากหน่วยงานเอกชนจำนวนมาก ถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาเกษตรกรให้มีความพร้อม เตรียมเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถพัฒนาอาชีพเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปมีหน.ส่วนราชการ-ตัวแทน สส.สิงห์บุรี เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 ราย โดยมี นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายก อบต.ประศุก ให้กรต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


แชร์