เกษตรกรพบผู้บริโภคที่เดอะมอลล์บางกะปิ

แชร์

อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“อลงกรณ์” เปิดงานมหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพและของดี 4 จังหวัดภาคอีสานล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดโขง ชี มูล เน้นผู้ผลิตพบผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการขายให้กับเกษตรกร

17ก.ค.63/นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพ และของดี 4 จังหวัดภาคอีสานโซนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดโขง ชี มูล เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ว่าตามนโยบายของกระทรวงเกษตร ได้มีการกำหนดภาคเกษตรกรไทยในโมเดล “เกษตรผลิต พานิชย์ตลาด” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพานิชย์ และการสนับสนุนเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าผ่าน Super platform Application M-Help Me (M-Man)

การตกลงความร่วมมือร่วมกันกระจายสินค้าเกษตรบน platform online อย่าง Alibaba Grab Line และ Shopee และยังได้พัฒนาความเชื่อมโยงระบบโลจิสต์ติกส์การเกษตรทั้งระบบผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การนำเทคโนโลยีและนวตกรรมด้านการเกษตร ลงสู่การพัฒนาในระดับจังหวัดผ่านศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (Agritech and Innovation center: A.I.C.) ซึ่งมีอยู่ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยเพื่อพัฒนาและปฏิรูปภาคเกษตรกรไทย ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี สินค้าเกษตรมีมาตรฐาน และสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านอาหารของโลก

“พี่น้องเกษตรกรถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องดูแลในการยกระดับอาชีพและรายได้ให้มีความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวน การผลิต การแปรรูปสินค้า การสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบธุรกิจ”นายอลงกรณ์ กล่าว

“ดังนั้น การจัดงานมหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพและของดี 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดโขง ชี มูล ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางกลุ่มจังหวัดดำเนินการให้พี่น้องกลุ่มเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ ได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป และของดีของจังหวัดต่าง ๆ มาพบผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า สร้างความเข้าใจในตัวสินค้าต่อผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกร รวมถึงเพิ่มทางเลือกและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับผู้บริโภค ” นายอลงกรณ์ กล่าว

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน มีการออกบูธจำหน่ายสินค้าเกษตรและประมงคุณภาพมากมาย กว่า 150 บูธอาทิ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี มีใบรับรองมาตรฐานออร์แกนิค 100% ทุเรียนภูเขาไฟ ผักออร์แกนิค สำหรับคนรักสุขภาพ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวทีจากศิลปินนักร้องชื่อดัง ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานมหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพและของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 กลุ่มโขง ชี มูล จัดขึ้นในวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น4 MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ เวลา 11.00 – 19.00 น.

ภัคข์ประภัส สุกใส รายงาน


แชร์