องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.ราชประชานุเคราะห์และร.ร.บ้านห้วยคอมจ.อุตรดิตถ์ ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน

แชร์

เมื่อวันที่15 ก.ค.2563 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการกองทุนการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านห้วยคอม หมู่.4 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์และพ.อ.ศุภฤกษ์ สถาพรผล รอง ผบ.มทบ.35 ร่วมต้อนรับ

 

โรงเรียนบ้านห้วยคอม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งขึ้นเมื่อปี 2478 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมี ว่าที่ร้อยเอก ประเสริฐ สอนสิงห์ เป็น ผอ.โรงเรียน มีนักเรียน 236 คน มีจำนวนบุคลากร 240 คน มีการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามศักยภาพ ความพร้อม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จำนวน 3 คน โดยในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกองทุนการศึกษาจำนวน 1,065,000 บาท เพื่อใช้ในการสร้างโรงเรือนเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างบ้านพักครู และซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนการสอนที่สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น


จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 บ้านงอมสัก ต.ท่าแฝก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเดิมใช้ชื่อ โรงเรียนบ้านงอมสัก เป็นอาคารชั่วคราว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2498 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2513 ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย โรงเรียนมีสภาพทรุดโทรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม พร้อมทั้งพระราชทานเงิน จำนวน 150,000 บาท เพื่อนำไปซ่อมแซมอาคารเรียน ต่อมาเมื่อสร้างโรงเรียนและอาคารใหม่เสร็จ ทางอำเภอได้ทำหนังสือเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 ปัจจุบันมี นางสาววัชราภรณ์ ปาชัย เป็น ผอ.โรงเรียน มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 19 คน เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 171 คน เปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้น ได้จัดการศึกษาเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานให้กับนักเรียน มีการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพที่หลากหลาย โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข .จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์