จังหวัดน่านคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างดีเด่นระดับจังหวัด

แชร์

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางณัฐนรี ศรีชัยยะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมกับคณะกรรมการคัดเลือกครัวเรือน สัมมาชีพชุมชนตัวอย่างดีเด่นระดับจังหวัด ประกอบด้วย นางวราภรณ์ บุญศัพย์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดน่าน นางวาสนา ยศสอนหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดน่านและนางรัตติยา ศรีสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพฯ จำนวน 3 ครัวเรือน ดังนี้

ครัวเรือนนางสาวอารี คำฝั้น หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน กิจกรรมเด่นคือ ปลูกพืชผักสวนครัว ทําปุ๋ยหมักใช้เอง การจัดทำบัญชีครัวเรือน การออมทรัพย์ และการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน

ครัวเรือนนางเรณู พรมสะวะนา หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน กิจกรรมเด่นของครัวเรือนคือ การปลูกไผ่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไผ่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ การตอนกิ่ง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไผ่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ทำฮอร์โมนนมสด ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง การจัดทำบัญชีครัวเรือนและการออมทรัพย์

ครัวเรือนนางเรียมจิตร พอใจ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน กิจกรรมเด่นของครัวเรือนคือ การเพาะเห็ด เพาะพันธุ์กบ พันธุ์ปลาดุก เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง เลี้ยงเป็ดเลี้ยงนกกระทา ปลูกพืชผักสวนครัว การทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือนและการออมทรัพย์

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์