ตำรวจภูธรน่านสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

แชร์

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงค์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เปิดการอบรมโครงการเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรรมระดับตำบล โดยมี พลตำรวจตรี สัณห์ โพธิ์รักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านให้การต้อนรับ

ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการ ป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบล สร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน เด็กเยาวชน องค์กร ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถป้องกันอาชญากรรม ใน พื้นที่ และตอบสนองการดำเนินการของรัฐบาล ในการป้องกันอาชญากรรม โดยการมีส่วน ร่วมของประชาชน มีเป้าหมายเพื่อให้คดีเกี่ยวกับ ชีวิต ร่างกาย เพศ และ ทรัพย์ ในภาพรวม ของประเทศลดลง และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า ปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะ อาชญากรรมที่เกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยีต่างๆ ค่อนข้างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนและพัฒนารูปแบบ ต่างๆ มากขึ้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ซึ่งกฎหมายให้อำนาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในแต่ละพื้นที่มีภารกิจหลายด้านทำให้มีกำลังไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ การป้องกันอาชญากรรม ตามนโยบายของรัฐบาลจึงต้องมีการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

ทั้งนี้ สภ.เมืองน่าน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนิน โครงการอบรมเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกลุ่มสายกลาง ประกอบด้วย สถานี ตำรวจภูธรเมืองน่าน สันติสุข ภูเพียง บ้านหลวง สองแคว ท่าวังผา เรือง และตาลชุม จำนวน 8 สถานี มีประชาชนเข้ารับการอบรม จำนวน 800 คน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์