กอศ.เปิดบ้านสถานศึกษาอาชีวะจูงใจเด็กเรียนอาชีพ

แชร์

ณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)

เปิดบ้านสถานศึกษา มุ่งแนะแนวเส้นทางศึกษาให้นักเรียนได้พิจารณาเลือกลงเรียนวิชาที่สนใจอยากจะเรียน ตามถนัดเพื่อหวังผลการเรียนดี มีคุณภาพ

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดโครงการ Open House “อาชีวทรรศน์ สู่ศตวรรษที่ 21 “ ประจำปีการศึกษา 2562 ว่า อาชีวศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการทุกคนเห็นตรงกันว่า จะทำอย่างไรให้ลูก หลาน ตัดสินใจเข้าเรียนต่อสายอาชีพ พลิกขั้วการศึกษาที่มีการเรียนสายสามัญมากกว่า

ปัจจุบันนี้การอาชีวศึกษาก้าวไกลพัฒนาไปมาก พร้อมรองรับทุกคน มีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ หากผู้เรียนเลือกเรียนในสาขาที่ชอบ สาขาที่ใช่นั่นจะก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในอนาคต

ด้านนางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่

น กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นจะขับเคลื่อน “ R Excellent ’63 ” เพื่อตอบโจทย์ในการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ให้เข้าสู่เป้าหมาย การศึกษาสายวิชาชีพ 50 ต่อ สายสามัญ 50 ใน 5 ประเภทวิชา 16 สาขาวิชาชีพ ซึ่งวิทยาลัยมีศูนย์เรียนรู้เฉพาะทางของวิทยาลัยทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการท่องเที่ยวโรงแรม โดยการจัดงานครั้งนี้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนเทศบาล รวม 18 แห่ง นำนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า 500 คน ซึ่งวิทยาลัยได้นำนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6เข้าเยี่ยมชมสถานที่พร้อมทั้งเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ

ขณะเดียวกัน นอกจากจะช่วยในเรื่องการเพิ่มปริมาณผู้เรียนแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาการออกกลางคัน เพราะผู้เรียนได้เลือกเรียนสาขาที่ชอบ สาขาที่ใช่ และในการแนะแนวเด็กยังได้รับความสนับสนุนจากภาคเอกชนจำนวน 7 แห่ง

อย่างไรก็ตาม ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ในฐานะประธานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จำนวน 28 แห่งประกอบด้วย สถานศึกษาภาครัฐ 11 แห่ง ภาคเอกชน 17 มีการจัดการศึกษาใ นทุกประเภทวิชา ทุกสาขางาน มีหลักสูตรสากล อยู่หลากหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตร BTEC ในสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

อีกทั้งยังมี หลักสูตรพรีเมี่ยมสาขาวิชาช่างอากาศยานจัดการเรียนการสอน ที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
หลักสูตรพรีเมี่ยมระบบขนส่งทางราง จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ปรัชญา รัศมีธรรมกุล รายงาน


แชร์