กทปส. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2563

แชร์

ภายใต้กรอบวงเงิน 300 ล้านบาทกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนทุนจาก กทปส. ภายใต้โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีกรอบวงเงิน 300,000,000 บาท ตามวัตถุประสงค์ของ กทปส. ดังนี้

1. โครงการที่มีวัตถุประสงค์ด้านการบริการ กิจการกระจายเสียงโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

2. โครงการที่มีวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยและพัฒนา

3. โครงการที่มีวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมจริยธรรม

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 โดยสามารถลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอที่ http://fpma.nbtc.go.th และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://btfp.nbtc.go.th/node/1395

ว่าที่ ร.ต.กานต์ เหมสมิติ รายงาน


แชร์