โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง’พล.อ.สุรยุทธ์’ รักษาการประธานองคมนตรี

แชร์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์” เป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการประธานองคมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี ตามประกาศพระราชโองการลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 แล้วนั้น

บัดนี้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา11 มาตรา 14 และมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน


แชร์