ศก.ไทยโตต่ำกว่าคาดการณ์ กนง.ตรึงดอกเบี้ยไว้ที่ 1.75 ต่อปี

แชร์

สงครามการค้ามะกัน -จีน ส่งผลทำเศรษฐกิจโลกชะลอตัวหวั่นกระทบ ขณะที่หนี้สินภาคครัวเรือนพุ่งยังเป็นปัจจัยกระทบภายใน กนง.ตรึงดอกเบี้ยนโยบาย เชื่อเศรษฐกิจไทยโตต่ำกว่าคาดการณ์

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าว หลัง การประชุมกนง.ว่า ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1.75 ต่อปี และปรับลดประมาณการณ์ การเติบโตของเศรษฐกิจปีนี้เหลือโตร้อยละ 3.8 จากเดิมร้อยละ 4 ส่วนเศรษฐกิจไทยปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 3.9 ผลจากการส่งออกปีนี้ที่คาดขยายตัวชะลอลงโตร้อยละ 3 จากเดิมคาดขยายตัวร้อยละ 3.8 และปี2563 โตร้อยละ 4.1 ผลจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และผลจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐ – จีน ซึ่งยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อเนื่อง

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ภาพจากwww.naewna.com

ซึ่งแม้ว่าประมาณการเศรษฐกิจไทย จะปรับลดลงบ้าง แต่เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ใกล้เคียงกับศักยภาพ เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ต่อเนื่องปีนี้โตร้อยละ 3.9  การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว ร้อยละ4.4 ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าคาดโตร้อยละ 6.1 ส่วนหนึ่งผลจากความล่าช้าของโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจบางแห่งแต่ยังมีความเสี่ยงที่ต้องติดตาม การปรับตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ การขยายสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้ง ทิศทางการก่อหนี้ของภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่อาจประเมิน ความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควร ทั้งนี้ การลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินในช่วงต่อไปยังจำเป็นที่จะต้องได้รับ การดูแลด้วยเครื่องมือที่หลากหลายทั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เหมาะสม มาตรการกำกับดูแลสถาบันการเงิน (microprudential) และมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน


แชร์