ตะลึง!หนี้สาธารณะประเทศไทยสูงเกือบ 7 ล้านล้านบาท

แชร์

กระทรวงการคลังประกาศตัวเลขหนี้สาธารณะของประเทศไทยพุ่งกว่า 1.6 ล้านล้านบาท รวมแล้วประเทศไทยเป็นหนี้เกือบ 7 ล้านล้านบาท

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง กล่าวถึงตัวเลขหนี้สาธารณะของประเทศ (สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง)  ว่า สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 มีจำนวน 6,833,645.93 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หนี้ในประเทศ 6,578,857.80 ล้านบาท หรือ 96.27% และหนี้ต่างประเทศ 254,788.13 ล้านบาท (ประมาณ 7,778.38 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือ 3.73% ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด และหนี้สาธารณะคงค้างแบ่งตามอายุคงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาว 5,970,360.85 ล้านบาท หรือ 87.37% และหนี้ระยะสั้น 863,285.08 ล้านบาท หรือ 12.63% ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมดโดยจำนวนหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ในส่วนของรัฐบาล เพิ่มจาก 3,907,849 ล้านบาท เป็น 5,551,356 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1,643,507 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีหนี้รัฐวิสาหกิจ 937,778.13 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 336,643.42 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 7,867.86 ล้านบาท รวมทั้งหมดแล้วเกือบ 7 ล้านล้านบาท

 


แชร์