“บิ๊กอู๋” ติดตามศูนย์บริหารแรงงานอีอีซีที่เมืองชล ก่อนเปิด17ม.ค.นี้

แชร์

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยจะเปิดให้บริการ 17 มกราคมนี้

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre) หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงสถานที่ เช่น การทาสีและเปลี่ยนป้ายชื่ออาคาร เป็นต้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 145 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี สำหรับศูนย์ฯ แห่งนี้ กำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 มกราคมนี้ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ เพื่อเป็นศูนย์จัดหางานและพัฒนาแรงงานอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โดยบริหารจัดการข้อมูลแรงงานในพื้นที่ EEC ให้บริการผู้สมัครงาน และนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานในเฉพาะด้านแรงงานกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

รมว.แรงงาน กล่าวว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้มีแผนการดำเนินงานในระยะสั้นจะให้บริการจัดหางาน พัฒนากำลังแรงงาน คุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ 1) ประชุมบูรณาการร่วมในการขับเคลื่อนศูนย์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 2) จัดหางานแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงานให้สถานประกอบการ 3) เร่งรัดสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปฝึกอบรมลูกจ้างตนเองเพื่อยกระดับฝีมือ 4) แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษา 2561 เพื่อปรับตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงาน

5) ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายให้แก่แรงงาน 6) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและกองทุนประกันสังคม 7) ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 8) ให้บริการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านตู้ TDM 9) ตรวจลงตราและอนุญาตทำงาน 10) จัดทำข้อมูลความต้องการด้านแรงงาน 11) ประชาสัมพันธ์สถานที่ตั้ง ภารกิจ และการบูรณาการร่วมกันในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย สื่อมวลชน และป้ายโฆษณา

สำหรับความต้องการแรงงาน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยจังหวัดชลบุรีมีสถานประกอบการ 490 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 2,139 ตำแหน่ง 6,132 อัตรา ได้รับการบรรจุงานแล้ว มีสถานประกอบการ 457 แห่ง 2,071 ตำแหน่ง 5,504 อัตรา จังหวัดระยองมีสถานประกอบการ 238 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 850 ตำแหน่ง 4,731 อัตรา ได้รับการบรรจุงานแล้ว มีสถานประกอบการ 85 แห่ง 251 ตำแหน่ง 2,690 อัตรา และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานประกอบการ 338 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 1,059 ตำแหน่ง 4,733 อัตรา ได้รับการบรรจุงานแล้ว มีสถานประกอบการ 212 แห่ง 449 ตำแหน่ง 1,797 อัตรา

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า แผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ แห่งนี้ ในระยะกลาง 1-5 ปี มีเป้าหมายในการจัดหาแรงงานเข้าสู่โครงการพื้นฐานหลักของ EEC โดยการสำรวจความต้องการแรงงานจากผู้รับการประมูลงาน เชื่อมโยงข้อมูลแอพพลิเคชั่น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการของ EEC สร้างกระบวนการแนะแนวอาชีพการปรับทัศนคติ และสร้างค่านิยมในการทำงานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา สร้างเครือข่ายฝึกทักษะฝีมือกับสถานศึกษาและภาคเอกชน จัดเตรียมหลักสูตรการพัฒนาฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการและโครงสร้างพื้นฐาน ตรวจลงตราและออกใบอนุญาตทำงานด้วยระบบดิจิทัล

ส่วนในระยะยาว 5-10 ปี มีเป้าหมายในการจัดหาแรงงานเข้าสู่โครงการพื้นฐานหลักของ EEC โดยการเชื่อมโยงข้อมูล Demand & Supply ด้วยระบบดิจิทัลครบวงจร มีระบบ Matching ที่สะดวกรวดเร็วทาง Online โดยสามารถหางานด้วยตนเองและระบบสนับสนุนให้บริการกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ประสานแนะแนวอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 10 อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีหลักสูตรการพัฒนาทักษะตามความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย มีระบบ Reskill และ Employment รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและการปรับเปลี่ยนอาชีพ


แชร์