สกลนคร เปิดงานวันภูไทรำลึก ปี 2567 สาวภูไทนับพันรำถวายเจ้าปู่มเหศักดิ์

เวลา 17.00 น.วันที่ 6 เมษายน 2567 ที่บริเวณศาลเจ้าปู่มเหสักข์ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน วันภูไทรำลึก ประจำปี 2567 ซึ่งร้อยโทสันต์ ชาพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวาริชภูมิ กล่าวรายงานว่า ขอนำท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสู่ดินแดน หวายแก้ววาริช แหล่งผลิตยางพารา งามตาผ้าไหม สาวภูไทสวยล้ำ อุตสาหกรรมนมสด เรืองโรจน์วัฒนธรรม จากคำขวัญดังกล่าว ก็จะทำให้ทุกท่านจินตนาการ ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาววาริชภูมิได้เป็นอย่างดียิ่ง การจัดงาน “วันภูไทรำลึก ประจำปี 2567” ครั้งนี้ กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 เมษายน 2567 โดย พ.จ.อ. พูนสุข ทะแพงพันธุ์ นายอำเภอวาริชภูมิ ซึ่งความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ส่วนราชการ ทุกส่วน สถานศึกษาฯ กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และพี่น้องชาวอำเภอวาริชภูมิ ทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันจัดขึ้น

งานประเพณีภูไทรำลึก เป็นงานประเพณีสำคัญของชาววาริชภูมิ ที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสักการะเจ้าปู่มเหสักข์ โดยการรำถวายเจ้าปู่มเหสักข์ และผู้ที่มาร่วมงานจะแต่งตัวในชุดภูไทหรือภูไทประยุกต์ ส่วนลูกหลานที่ย้ายถิ่นฐาน หรือไปทำงานต่างจังหวัด จะต้องเดินทางกลับมาร่วมงานทุกปี/ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การเคารพนับถือหลักเมือง/ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญ การเคารพบรรพบุรุษ สืบสานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อสืบสาน ฟื้นฟูและพัฒนาประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมประเพณี ของตนเอง
2. เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์โดดเด่นของท้องถิ่น นำมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม พัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3. เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ได้เเก่การส่งเสริมการประกวดดนตรีพื้นเมือง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน ให้เป็นที่รู้จักเเพร่หลาย
4. จัดหารายได้ สนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ เพื่อดำเนินการ ตามพันธกิจฯ
การจัดงานครั้งนี้ ในการนี้ ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 600,000. บาท

วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร