เกษตรกร 80,000 รายทั่วประเทศเฮ! กรมหม่อนไหมเร่งพัฒนามาตรฐานอาชีพหม่อนไหมให้เป็นมืออาชีพ

กรมหม่อนไหมเดินหน้าพัฒนามาตรฐานอาชีพหม่อนไหม จับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับรองมาตรฐานอาชีพผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผู้ผลิตเส้นไหม

31 ม.ค.67/ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ร่วมหารือกับนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาวมะลิ จันทร์สุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาวนวรัตน์ วงษ์อรุณ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ถึงแนวทางในการบูรณาการทำงานร่วมกัน ในด้านการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และอาชีพผู้ผลิตเส้นไหม ระดับ 4 – 6 ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมหม่อนไหม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน ซึ่งมีประมาณ 80,000 รายทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรับรองสมรรถนะให้กับเกษตรกร พัฒนามาตรฐานอาชีพหม่อนไหมให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น เบื้องต้นเตรียมแต่งตั้งสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 – 5 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยส่งเสริมหม่อนไหม ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน