กงสุลใหญ่ สปป.ลาว พร้อมผลักดัน ความร่วมมือทุกด้านกับ จ.สกลนคร

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร เปิดเผยว่า ตนร่วมกับ นายชานน วาสิกศิริ รอง ผวจ.สกลนคร นายไพฑูรย์ พรหมสอน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ นางณริศรา ขูขุนทด คลังจังหวัดฯ น.ส.ชนกพร โพธิสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ให้การต้อนรับ ท้าวสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่นพร้อมภริยา และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยเป็นกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น คนที่ 7 มีเขตกงสุลครอบคลุมทั้ง 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Advertisement    

ทั้งนี้ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร กล่าวว่า จังหวัดสกลนคร ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในการเดินทางมาเยือนของกงสุลใหญ่ฯ ในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ พัฒนาความร่วมมือกันในหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกทั้งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาที่คล้ายกัน จึงทำให้มีความผูกพันและใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ จังหวัดสกลนครยังเป็นหนึ่งในสมาชิก 3 ประเทศ 9 จังหวัด ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12 (ไทย ลาว เวียดนาม) ซึ่งกำหนดจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่จังหวัดสกลนครจะเป็นเจ้าภาพ ในห้วงเดือพฤศจิกายน-ธันวาคม 2566 เชื่อว่าจะได้มีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้าและด้านอื่น ๆ ระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่ ท้าวสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันการคมนาคม การเดินทางระหว่างไทยและลาวมีความสะดวกเพิ่มมากขึ้นโดยมีสะพานเชื่อมโยงเส้นทาง อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สวยงามอย่างเมืองเฟือง ที่อยู่ไม่ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์ เชิญชวนชาวจังหวัดสกลนครเดินทางท่องเที่ยว ทั้งนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาร่วมกันกับจังหวัดสกลนครในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษา การค้า การท่องเที่ยวและด้านการเกษตร

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน