พรรคเสมอภาคเปิดนโยบายเพิ่มค่าตอบแทน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คนดีที่เสียสละเพื่อส่วนรวมชุมชน

“รฎาวัญ” หน.พรรคเสมอภาค หนุนเพิ่มค่าตอบแทน อบต. กำนัน ผญบ. เสนอเพิ่มหน้าที่ “ปราบโกงซื้อเสียงขายสิทธิ์”

11ก.พ.66/ นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค กล่าวว่า การประกาศนโยบายของรัฐบาลในช่วงนี้ ในทางการเมืองมองว่าเป็นการได้เปรียบคู่แข่งขัน เป็นเรื่องธรรมดาที่เคยเกิดขึ้นทุกสมัยก่อนการเลือกตั้ง สำหรับการขึ้นค่าตอบแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และขึ้นเงินเดือนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนับเป็นเรื่องดี ถ้ารัฐบาลคิดอย่างรอบคอบแล้วว่าไม่เป็นภาระต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากสมาชิก อบต.และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านล้วนแล้วแต่ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในหมู่บ้านในชุมชนทั่วประเทศแทบไม่มีวันหยุดพักเลย การได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็นการให้ขวัญให้กำลังใจที่ดีและเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนทบทวนการทำหน้าที่ว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้าง รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขการทำหน้าที่ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

ด้าน ดร.ธำรง แผนสมบูรณ์ รองหัวหน้าพรรคเสมอภาครับผิดชอบภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า เห็นด้วยกับการปรับขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทน อบต. และ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งอยู่ใกล้ชิดประชาชนดูแลแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง แทบไม่มีวันหยุด แต่ขอฝากเสียงสะท้อนจากประชาชนที่พรรคเสมอภาคเราได้รับฟังเมื่อลงพื้นที่ชุมชนตลอดมาว่า ควรกำหนดวาระการเลือกตั้ง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทุก 4 ปี เป็นการให้ประชาชนพิจารณาผลงานในรอบ 4 ปี ถ้าทำดีเป็นที่ถูกใจ ประชาชนก็จะลงคะแนนเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมัยต่อไปอีก โดยกำหนดให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ 2 สมัย เว้นวรรค 1สมัย และที่สำคัญจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและคนรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติพร้อมและมีความสนใจ มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้นำท้องที่ได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมตามครรลองประชาธิปไตย
ขณะเดียนวกัน ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ เลขาธิการพรรคเสมอภาค กล่าวว่า เป็นการสมควรแล้วที่จะปรับขึ้นค่าตอบแทนและเงินเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ ซึ่งพรรคเสมอภาคมองข้ามการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง เรื่องใดที่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านทำเพื่อประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้น แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากในช่วงนี้ไปจนกระทั่งถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือ การใช้เงินหรือการแจกสิ่งของเพื่อจุงใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง เราจะช่วยกันป้องกันแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้ผลอย่างไร ที่จะไม่ให้กลายเป็นประเพณีนิยมที่ไม่ถูกต้อง จึงขอเสนอให้เพิ่มบทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านและ อบต. ในการป้องกันและปราบปรามการซื้อสิทธิ์การขายเสียงให้ได้ผลอย่างจริงจัง โดยอาจมีเงินรางวัลพิเศษให้ผู้ที่สามารถจับกุมและดำเนินคดีผู้กระทำผิดซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้วย รวมทั้งให้มีหน้าที่รณรงค์ชี้แจงทำความเข้าใจถึงการถูกลงโทษ ทั้งคนซื้อและคนขาย และผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อสิทธิ์-ขายสิทธิ์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการได้นักการเมืองทุจริตคอร์รัปชั่น

หยกดำ ส่องเขียว รายงาน