เขตบางซื่อ เปิดโรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม ที่เล็กที่สุดในสังกัดกรุงเทพมหานคร

รป.วันทนีย์ เยี่ยมชม After School แนะให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดอาสาสมัครสอนตามความสนใจ

6 ก.พ. 66/ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) ณ โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม เขตบางซื่อ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เล็กที่สุดในสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 161 คน สำหรับกิจกรรม After School Program ของโรงเรียนเป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในวันจันทร์ เวลา 15.00-17.00 น. โดยในวันนี้ นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ นายอุดมศักดิ์ ศรีระชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม ผู้แทนสำนักการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลการจัดกิจกรรม

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในอนาคตโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 3 ภาษามากขึ้น ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ Coding ซึ่ง Coding เป็นการพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นสเต็ป เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน จะช่วยให้เด็กมีการเรียนรู้และพัฒนาเป็นระบบ เป็นระยะ ซึ่งเด็กที่มีความสนใจด้านไอทีอาจสามารถเขียนโปรแกรมได้เลย ซึ่งเด็กจะต้องถูกพัฒนาในตอนนี้ เพราะโลกจะพัฒนาไปในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้น และทั้ง 3 ภาษานี้ จะช่วยให้เด็กนำไปปรับใช้ได้อีกมาก

รองปลัดฯ วันทนีย์ กล่าวว่า หลักคิดวันนี้คือ โรงเรียนไม่ใช่ Education แล้ว ต้องเป็น Learning และเป็น Lifelong Learning ไม่ว่าจะเป็น After School หรือ Saturday School ต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า การจัดให้มีอาสาสมัครมาช่วยในสิ่งที่นักเรียนสนใจ ให้คนเรียนเป็นศูนย์กลาง เด็กนักเรียนสนใจอะไรให้หาอาสาสมัครมาสอนในสิ่งนั้นในช่วงเวลาที่ว่าง การเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครคือการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน ครูในฐานะพ่อแม่ที่โรงเรียนต้องช่วยกันเสริมเติมการเรียนรู้ง่าย ๆ ให้กับเด็กด้วย เพื่อที่เด็กจะได้มีความรู้ติดตัว ครูต้องกระตุ้นให้เด็กรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร อยากทำอะไร อยากเป็นอะไร ต้องกระตุ้นให้เด็กค้นหาตัวเองให้เจอให้เร็ว

นอกจากนี้การฝึกอาชีพเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเรียนรู้ให้เด็กให้เด็กมีความรู้เพิ่มเติมและสามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ขอขอบคุณและชื่นชมอาสาสมัครที่เสียสละเวลาร่วมเป็นครูพิเศษในกิจกรรมนี้ด้วยซึ่งถือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กอย่างมาก

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน