จ.ระยอง จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2566 

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 5 ธ.ค.ที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพรพราชดำริ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ สมาคมดินโลก และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ภายในงานมีการอบรมให้ความรู้แก่หมอดินในพื้นที่ และนิทรรศการเกี่ยวกับทรัพยากรดิน และศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับดิน เปิดให้เข้าศึกษาเรียนรู้ระหว่างวันที่ 4-10 ธ.ค.นี้

นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง กล่าวว่า จากการที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลประกาศนียบัตรและประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ ‘นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม’ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และต่อมาองค์การสหประชาชาติได้ประกาศพระเกียรติคุณ โดยให้การรับรองพระราชสมภพเป็น ‘วันดินโลก’ ในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ สมาคมดินโลก และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดจัดงานวันดินโลก 2566 ในหัวข้อ ‘Soil and Water: a source of life: ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต’ โดยให้ความสำคัญในเรื่องของทรัพยากรดิน และน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการผลิตในภาคการเกษตร โดยดินและน้ำมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จ.ระยอง จึงได้จัดงานวันดินโลกดังกล่าวขึ้น ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

ด้านนายไตรภพ กล่าวว่า พสกนิกรชาวไทย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานต่อพสกนิกรชาวไทยมายาวนาน ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองแผนดินโดยธรรม ได้ขอตั้งจิตปฏิญาณ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจะน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชดำริที่ได้เคยพระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงาน และจะตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ทำนุบำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรดินอันมีค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน นำความผาสุกและความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผืนแผ่นดิน พร้อมทั้งจะร่วมแรง ร่วมใจ สืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริให้ยังประโยชน์แก่ชาติ และประชาชนสืบไป

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน