“กสทช. ขับเคลื่อนแนวทางการกำกับดูแลที่เหมาะสมและสมดุล ผ่านเวทีประชุมนานาชาติ Regulatory Network Meeting 

ุุ6 ธ.ค.66 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดการประชุม Regulatory Network Meeting (RNM 2023) ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการประชุม RNM 2023 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกจากการริเริ่มของ กสทช. โดยมุ่งหมายให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนโยบายการกำกับดูแลและข้อมูลเชิงลึกของผู้แทนหน่วยงานระดับสูง องค์กรกำกับดูแล รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศ

ทั้งนี้ การประชุม Regulatory Network Meeting หรือ RNM 2023 ได้มีการเตรียมงานมานานเกือบ 1 ปี โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามระเบียบขั้นตอนตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 และได้ดำเนินการเทียบเชิญหน่วยงานกำกับดูแลและนักวิชาการะดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยการ RNM 2023 ในปีนี้ มีผู้แทนจากองค์กรกำกับดูแล (Regulators) สถาบัน Think Tank และนักวิชาการระดับโลก (Academics) เข้าร่วมประชุมกว่า 11 ประเทศ เช่น Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), Australian Communications and Media Authority (ACMA) ,Federal Communications Commission (FCC), The Center for Growth and Opportunity, American Enterprise Institute, OECD, Unicef, University of Florida, Aalborg University, Victoria University of Wellington, Korea University และ Chuo University เป็นต้น

การหารือในที่ประชุม RNM 2023 ครั้งนี้ ครอบคลุมประเด็นด้านนโยบายที่ท้าทายที่มีความสำคัญในปัจจุบันทั้งหมด 5 ประเด็น ตั้งแต่ด้านการแข่งขันและการรวมกิจการ (Merger and Competition) ด้านการกำกับดูแลความเป็นส่วนตัว การถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดน และการค้าดิจิทัล (Privacy Regulations, Cross-border Data and Digital Trade) ด้านกำกับดูแลบริการ OTT ภายใต้ความท้าทายด้านเทคโนโลยี เช่น AI (New Regulatory Challenges from OTT and AI) ด้านความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) และด้านเทคโนโลยีในอนาคตและความท้าทายในการกำหนดนโยบาย (Technology and Public Policy Challenges) กล่าวคือ

1. ด้านการแข่งขันและการรวมกิจการ (Merger and Competition)
ถกแถลงประสบการณ์ด้านการรวมธุรกิจ (Merger) ที่กำลังเกิดขึ้นในเกือบทุกอุตสาหกรรมของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยได้แลกเปลี่ยนแง่มุมความท้าทายที่เกิดต่อหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) และอภิปรายแนวทางในการกำกับดูแลทั้งก่อนและหลังการรวมกิจการ (Pre and post-merger) ที่สามารถสร้างสมดุลที่นำไปสู่การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่สามารถกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในอุตสาหกรรมและปกป้องประโยชน์ของผู้บริโภคและสังคมโดยรวม

2. ด้านการกำกับดูแลความเป็นส่วนตัว การถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดน และการค้าดิจิทัล (Privacy Regulations, Cross-border Data and Digital Trade)
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของความท้าทายของการกำกับดูแลความเป็นส่วนตัวในยุคที่การพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรุดหน้าได้ทำให้กิจกรรมทางการค้าและการส่งผ่านข้อมูลในโลกออนไลน์เป็นไปอย่างเสรี และยังได้ถกแถลงแนวทางการกำกับดูแลที่สร้างสรรค์และเหมาะสมที่ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแล สามารถร่วมกันผลักดันเพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้งานและสังคม

3. ด้านกำกับดูแลบริการ OTT ภายใต้ความท้าทายด้านเทคโนโลยี เช่น AI (New Regulatory Challenges from OTT and AI)ถกแถลงความท้าทายในยุคที่กิจการโทรทัศน์ถูก disrupt โดยเทคโนโลยี OTT และ AI ซึ่งความท้าทายดังกล่าวเกิดจากกระแสพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก หน่วยงานกำกับดูแลและนักวิชาการต่างมีความกังวลว่า ความท้าทายที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว สิทธิผู้บริโภค รวมทั้งการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมในอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้การกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ต้องปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีและความท้าทายใหม่เพื่อสร้างสมดุลและภูมิทัศน์สื่อที่มีความปลอดภัย

4. ด้านความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide)แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของความไม่เท่าเทียมในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำคัญกับประชาชนในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ ด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการกำกับดูแลที่เหมาะสมที่จะนำไปสู่สังคมที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อยในสังคม

5. ด้านเทคโนโลยีในอนาคตและความท้าทายในการกำหนดนโยบาย (Technology and Public Policy Challenges)แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นของเทรนด์เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงไป และความท้าทายจากเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งอภิปรายแนวทางในการรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแล ภาครัฐ และเอกชน สามารถวางแผนและกำหนดนโยบายได้ล่วงหน้า โดยเฉพาะด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัย และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ เช่น AIการประชุมหารือ RNM 2023 ถือได้ว่าเป็นเวทีที่ Policy Stakeholders จากทั่วโลก ได้ขับเคลื่อนแนวทางในการกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสารร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ความสมดุลด้านนโยบายที่การกำกับดูแลสามารถนำไปสู่การแข่งขันและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ในขณะที่ก็สามารถปกป้องประโยชน์ของผู้บริโภคและสังคมโดยรวม”