DGA จัดงานมอบรางวัล Digital Government Awards 2023

กรุงเทพ, 6 ธันวาคม 2566 DGA จัดงานยิ่งใหญ่ทำเนียบรัฐบาลได้มีการมอบรางวัล Digital Government Awards 2023 จำนวน 150 รางวัล ส่งเสริมประเทศไทยก้าวหน้าไปอีกขั้นสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2566 “Digital Government Awards 2023” แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการยกระดับองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จำนวนทั้งสิ้น 150 รางวัล ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เพื่อเป็นผลสะท้อนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงความสำเร็จของหน่วยงานรัฐทั่วประเทศ โดยมี นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน   ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ในการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงความชื่นชม ยินดีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2566 พร้อมกล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลที่เกิดจากความมุ่งมั่นพัฒนาของหน่วยงานรัฐทั่วประเทศส่งผลให้อันดับรัฐบาลดิจิทัลไทยพุ่งขึ้นมาลำดับที่ 19 จาก 66 ประเทศ และเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน ในปี 2023 จากการจัดอันดับ World Digital Government (Waseda-IAC World Digital Government Ranking) ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

ทั้งนี้ รัฐบาลตระหนักดีว่าการบริหารงานและการให้บริการที่ตอบโจทย์ประชาชนแบบตอบสนองทันท่วงทีอาจไม่เพียงพอ รัฐบาลจำเป็นต้องปรับตัวตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของประชาชน ยกระดับบริการภาครัฐ สิ่งสำคัญที่ต้องการเน้นย้ำ คือ การปรับปรุงบริการออนไลน์ภาครัฐเพื่อให้การติดต่อกับภาครัฐเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ การเข้าถึงสวัสดิการและบริการสาธารณะ หรือการสมัครใบอนุญาตต่าง ๆ พร้อมทั้ง สร้างความมั่นใจต่อผู้รับบริการว่าขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น โปร่งใส และสามารถเข้าถึงได้จากที่บ้านของทุกคน รวมถึงการสร้างมุมมองที่เป็นประสบการณ์ทั้งหมดของประชาชนด้วยข้อมูล Single View of Citizen หรือ
360-degree Customer View เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลมีความเข้าใจที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์และการทำธุรกรรมระหว่างประชาชนกับภาครัฐ

ซึ่งแนวคิดนี้จะส่งเสริมการให้บริการมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดี และต้องมีข้อมูลที่มีคุณภาพและถูกต้อง เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานให้ทำงานร่วมกันได้ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวผ่านการให้สิทธิและควบคุมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งการนำเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงมาใช้วิเคราะห์เชิงลึก และปรับปรุงบริการภาครัฐ ต่อยอดนวัตกรรมบริการ ร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งต้องอาศัยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้สำเร็จสามารถรองรับการให้บริการออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงานถึงโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐว่า ปัจจุบันภาครัฐมีบริการดิจิทัลที่หลากหลายมิติครอบคลุมบริการประชาชนในทุกช่วงชีวิต อาทิ แพลตฟอร์มบริการกลาง และบริการดิจิทัลเพื่อประชาชน เป็นผลเนื่องมาจากโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเครื่องมือสำคัญให้รัฐบาลสามารถติดตามก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ ก็สามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมดังผลสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์ในเวทีรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งในปีนี้ได้แบ่งรางวัลเป็น 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล สำหรับหน่วยงานมีคะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลรวมสูงสุด รางวัลเฉพาะด้านประจำปี ประกอบด้วย 3 รางวัลย่อย คือ รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านบุคลากรดิจิทัล รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น รางวัลพัฒนาการดีเด่น และ รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า โครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ในปีนี้ DGA ได้สำรวจหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า และ หน่วยงานระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น 376 หน่วยงาน จากผลการสำรวจ พบว่า หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า มีสัดส่วนหน่วยงานที่มีความพร้อมในขั้นริเริ่ม ขั้นต้น ขั้นกลาง ลดลง  และมีความพร้อมระดับขั้นสูง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการมีพัฒนาการด้านความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลที่สูงขึ้นในภาพรวม อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่ายังมีระดับความพร้อมอยู่ในระดับขั้นกลาง เป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดที่ร้อยละ 44.52 จากผลสำรวจยังสะท้อนให้เห็นถึงหน่วยงานระดับกรมมีคะแนนความพร้อมด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการบริการภาครัฐ
ซึ่งจากผลสำรวจสามารถนำมากำหนดเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ 4 ประการ ดังนี้

 1. มุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล หรือ Data Governance ควบคู่ไปกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นหลัก Open by Default และดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ
 3. ยกระดับการให้บริการดิจิทัลผ่านการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มกลางที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ด้วยแนวคิด Inclusion by Design และประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้บริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น อีกทั้ง สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการตัดสินใจ หรือ e – Decision – Making ทั้งเชิงนโยบาย และการออกแบบบริการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

และ 4. ให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นมาตรฐาน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

นอกจากนี้ DGA ในฐานะหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ผลักดันและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในด้านสำคัญมาโดยลำดับ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มกลางเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ การให้บริการแพลตฟอร์มกลางระบบสื่อสารด้วยอีเมลและระบบประชุมออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ แพลตฟอร์มกลางท้องถิ่นดิจิทัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ได้ให้คำปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและยกระดับทักษะด้านดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติราชการตาม พ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 อย่างต่อเนื่อง เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าถึงบริการภาครัฐที่ทันสมัย โปร่งใส และตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม

สรุปรางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2566 หรือ DG Awards 2023

โล่รางวัล 18 รางวัล ประกาศนียบัตร 132 รางวัล รวม 150 รางวัล

โล่ 18 รางวัล

 1. รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 1 รางวัล (มอบโล่)

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรมสรรพสามิต

 1. รางวัลรัฐบาลดิจิทัล 15 รางวัล (มอบโล่ เรียงตามลำดับ)

2.1 รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม สำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก 6 รางวัล

1 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
3 กรมศุลกากร
4 กรมสรรพากร
5 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
6 สำนักงานศาลปกครอง

2.2 รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม สำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่จัดทำนโยบาย กำกับ ดูแล ประสานงาน หรืออื่นๆ เป็นหลัก 4 รางวัล (มอบโล่ เรียงตามลำดับ)

1 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2.3 รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด จำนวน 5  รางวัล

1 จังหวัดมหาสารคาม
2 จังหวัดลำพูน
3 จังหวัดศรีสะเกษ
4 จังหวัดสุโขทัย
5 จังหวัดอุดรธานี

 

 1. รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทยอดเยี่ยม 2 รางวัล
หน่วยงาน จังหวัด
เทศบาลนครยะลา ยะลา
เทศบาลตำบลครึ่ง เชียงราย

 

ประกาศนียบัตร 132 รางวัล

 1. รางวัลเฉพาะด้านประจำปี
  • รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance 59 รางวัล)
1 กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
2 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
3 กรมควบคุมมลพิษ
4 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
5 กรมชลประทาน
6 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
7 กรมทรัพยากรธรณี
8 กรมทรัพยากรน้ำ
9 กรมทางหลวงชนบท
10 กรมที่ดิน
11 กรมพัฒนาที่ดิน
12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
13 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
14 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
15 กรมสรรพสามิต
16 กรมสรรพากร
17 กรมสุขภาพจิต
18 กรมหม่อนไหม
19 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
20 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
21 กองบัญชาการกองทัพไทย
22 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
23 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
24 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
27 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
28 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
29 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
30 กรมชลประทาน
31 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
32 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
33 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
34 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
35 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
36 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
37 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
38 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
39 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
40 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
42 ธนาคารแห่งประเทศไทย
43 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
44 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
45 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
46 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
47 การประปานครหลวง
48 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
49 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
50 การรถไฟแห่งประเทศไทย
51 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
52 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
53 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
54 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
55 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
56 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
57 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
58 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
59 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

 

 • รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (go.th) จำนวน 63 รางวัล
1 กรมการขนส่งทางราง
2 กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
3 กรมการพัฒนาชุมชน
4 กรมการแพทย์
5 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
6 กรมกิจการผู้สูงอายุ
7 กรมควบคุมมลพิษ
8 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
9 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
10 กรมทรัพยากรน้ำ
11 กรมทางหลวง
12 กรมทางหลวงชนบท
13 กรมประชาสัมพันธ์
14 กรมประมง
15 กรมป่าไม้
16 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
17 กรมพัฒนาที่ดิน
18 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
19 กรมวิชาการเกษตร
20 กรมศุลกากร
21 กรมสรรพสามิต
22 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
23 กรมอุตุนิยมวิทยา
24 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
25 กองบัญชาการกองทัพไทย
26 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
27 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
28 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
29 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
30 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
32 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
33 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
34 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
35 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
36 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
37 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
38 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
39 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
40 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
42 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
43 สำนักงานศาลปกครอง
44 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
45 การกีฬาแห่งประเทศไทย
46 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
47 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
48 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
49 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
50 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
51 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
52 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
53 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
54 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
55 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
56 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
57 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
58 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
59 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
60 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
61 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
62 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
63 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

 

 • รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านบุคลากรดิจิทัล จำนวน 5 รางวัล
1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
3 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
4 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
5 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

 1. รางวัลพัฒนาการดีเด่น
  • รางวัลพัฒนาการดีเด่น หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จำนวน 3 รางวัล
1 กองทัพบก
2 สำนักงานศาลปกครอง
3 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • รางวัลพัฒนาการดีเด่น หน่วยงานระดับกรมที่จัดทำนโยบาย ประสานงาน กำกับดูแล หรืออื่นๆ จำนวน 2 รางวัล
1 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ dgawards.dga.or.th