เปิดป้าย”โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล”

แชร์

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน ศาสตราจารย์คลินิค แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาสตร์สุขภาพ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวฯ โอกาสนี้ พระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าคณะอำเภอภูเพียง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีทางศาสนาและเจิมป้ายโรงเรียนฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงาน นักศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล ตั้งอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความรวมมือ ทางด้านวิชาการ การใช้อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้เปิดจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ ทั้งในวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ และสถานพยาบาลในจังหวัดน่าน โดยการกำกับดูแล และบริหารงาน ภายใต้คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และบริหารงานโรงเรียนโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์พิเศษจากหน่วยงานสาธารณสุข สถานพยาบาล และสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อกำกับดูแลมาตรฐานของหลักสูตร ให้สามารถผลิตนักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร

ปัจจุบันการให้บริการด้านสุขภาพของสถานพยาบาลประเทศไทยมีคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการลดลง จากการที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องรับภาระงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการปฏิบัติวิชาชีพคืองานสนับสนุนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติควบคู่ไปกับการให้บริการรักษาพยาบาล และการบริการทางการแพทย์ ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ส่งผลต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพในการให้บริการผู้ที่มารับบริการ ด้วยเหตุดังกล่าว คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เห็นเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่จะได้มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาการใช้บุคลากรวิชาชีพไม่ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือภาระงานที่ไม่ใช่ภาระงานโดยตรง จึงได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายสนับสนุนการดำเนินงานของสถานพยาบาล ในระดับประกาศนียบัตร ที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดบริการทางสุขภาพ และการจัดบริการทางสุขภาพ มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติงาน (WIL: Work Integrate Learning ) รวมทั้งมุ่งเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการ ในการให้บริการทางสุขภาพที่มองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นความคาดหวังอย่างสูงสุดในระบบงานบริการของสถานพยาบาลในยุคปัจจุบัน

ภายหลังจากพิธีเปิดโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาลแล้ว ศาสตราจารย์คลินิค แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด “โรงเรียนช่างทอผ้าเมืองน่าน” วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร. เฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์และ พัฒนา “หลักสูตรช่างทอผ้าเมืองน่าน”ภายใต้งานวิจัย เรื่องการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจชุมชน ด้านการบริบาลผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 (ปีที่ 2) และแผนงานวิจัยที่ 2 ก้าวสู่ปี 2565 ภายใต้แนวคิด นครน่าน : นครแห่งการศึกษา พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์